Бухгалтерський облік 1

Дисципліна «Бухгалтерський облік» передбачає оволодіння студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок з теорії бухгалтерського обліку і основ його методології.

Одним із основних питань дисципліни «Бухгалтерський облік» є вивчення предмета і методу бухгалтерського обліку та принципів його організації.

Вивчаючи дисципліну «Бухгалтерський облік» необхідно розглянути: класифікацію ресурсів, зобов'язань і власного капіталу як основу для дальшого вивчення змісту окремих елементів методу бухгалтерського обліку; порядок складання, перевірки і опрацювання документів, які є підставою для ведення бухгалтерського обліку; принципи обліку основних господарських процесів; поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх класифікацію за економічним змістом, структурою і призначенням; призначення, види і форми облікових регістрів. Така послідовність вивчення матеріалу дисципліни сприяє доступному його засвоєнню та осмисленому розумінню плану рахунків бухгалтерського обліку, принципів його побудови, взаємозв'язку між окремими темами предмета.

Для кращого засвоєння студентами матеріалу програми і активізації навчального процесу слід використовувати унаочнення: бланки документів і регістрів бухгалтерського обліку, таблиці, опорні конспекти, роздатковий матеріал, персональний комп’ютер тощо.

В результаті вивчення матеріалу студенти повинні знати: предмет і метод бухгалтерського обліку, класифікацію ресурсів, зобов'язань і власного капіталу; види бухгалтерського обліку і застосування вимірників в обліку, класифікацію документів, порядок їх складання, опрацювання та відповідальність за достовірність і своєчасність відображення у них господарських операцій; призначення, структуру, економічний зміст рахунків бухгалтерського обліку; план рахунків бухгалтерського обліку; призначення, види і форми облікових регістрів; способи виправлення помилок в облікових записах; сучасні форми організації бухгалтерського обліку, склад, зміст, порядок складання і подання бухгалтерської звітності.

Студенти повинні уміти: оформляти первинні і зведені документи; складати кореспонденцію рахунків по основних господарських операціях; відкривати рахунки бухгалтерського обліку та відображати господарські операції в облікових регістрах по синтетичних і аналітичних рахунках; підраховувати обороти і визначати залишки на кінець звітного періоду; складати оборотні відомості по рахунках синтетичного і аналітичного обліку; складати кореспонденцію рахунків по обліку результатів інвентаризації; складати бухгалтерський баланс, визначати фактичну вартість придбаних цінностей, виготовленої продукції.

ĉ
Людмила Мусятовська,
20 лют. 2013 р., 12:48
Comments